Stručna izvješća

Delmatgaliot > Projekti  > Arheologija > Stručna izvješća
(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom zaštitnih i sustavnih arheoloških istraživanja definirano je 10 zidnih struktura koje pripadaju različitim periodima. Najstarija formacija je zid 1 koji pripada transeptu kasnoantičke crkve građene u vrijeme Justinijanove rekonkviste. Na spomenuti zid u kasnijoj fazi se naslanjaju zidovi 5, 6, 7, 8, 9 i 10, a najvjerojatnije se radi o zidovima pretpostavljenog samostana sv. Mojsija.
ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE
U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!
(autor: prof. Slavko Galiot) Arheološkim nadzorom u Petrovoj ulici i ulici Kralja Zvonimira definirana je manja količina zidanih struktura koje se mogu okarakterizirati kao zidne konstrukcije objekata koji vremenski pripadaju vremenu od 19 do 20 stoljeća. Prikupljeni nalazi kao i katastarski planovi potvrđuju navedenu dataciju.Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Prilikom sanacije pločnika i instalacija na splitskom predjelu Dosudu u sklopu Dioklecijanove palače obavljena su zaštitna arheološka istraživanja prilikom koji su otkriveni dijelovi Palače te neki novi konstruktivni elementi korišteni prilikom gradnje Palače.
Download knjige
(autor: prof. Slavko Galiot) Zbog potreba širenja grobnih mjesta na Supetarskom groblju provedena su zaštitna arheološka istraživanja i arheološki nadzor na spomenutoj lokaciji. Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja i arheološkog nadzora definirani su ostaci suhozidnih ogradnih konstrukcija novijeg postanka kako i nalazi van jasnog konteksta.
Download knjige
(autor: prof. Slavko Galiot) Prilikom rekonstrukcije državne ceste D8, dionica: Kaštel Stari – čvor Plano provedena su zaštitna istraživanjima na lokalitetima AN 1, 2 i 5. Istraživanjima na AN 2 otkriven je dio antičke nekropole datirane u period od 1. do 4. stoljeća, dok su na AN 5 definirani ostaci antičke komunikacije.

(autor: prof. Slavko Galiot) Arheološkim nadzorom u ulici Marka Marulića i uz zapadnu stranu hotela President definirana je značajna količina arheoloških struktura. Po svojoj namjeni većinom je riječ o gospodarskim objektima, mlinicama, te komunikacijama preko i uz rijeku Jadru.Navedene strukture datiraju se u antičko, srednjovjekovno i suvremeno doba.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom arheoloških istraživanja na mjestu buduće trafostanice „Vis 11“ nisu pronađene arheološke formacije kao ni nalazi. Arheološkim nadzorom koji je proveden tijekom postavljanja kabela od trafostanice „Vis 11“ do Trajektne luke evidentirani su ostaci polukružne apside kao i devastiran grob. Apsida najvjerojatnije pripada crkvi spomenutoj u Valierovoj vizitaciji.
Download knjige
(autor: prof. Slavko Galiot) U sklopu izgradnje obilaznice oko grada Slatine istraženo je 8 arheoloških lokaliteta na prostoru od Sladojevačkog Luga do Kozica. Istraživanjima je upotpunjena slika o životu prapovijesnih, antičke i srednjovjekovne populacije na ovom prostoru.
Download knjige
(autor: prof. Slavko Galiot) Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Smiljanovac u Solinu provedena su tijekom 2010 i 2011. godine. Istraživanja su provedena tijekom 7 istražnih faza u kojima je istražena površina od 10 132 m2. Ukupno je evidentirano 4 109 stratigrafskih jedinica te 974 groba. Istraživanjima je pronađeno 1 529 karakterističnih nalaza, te 788 posebnih nalaza. Pronađena nekropola datirana je vrijeme od 1. do 4. stoljeća, a brojni nalazi među kojima se izdvaja nalaz deformirane lubanje pružaju novo svjetlo na funeralni ritus.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE
U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Građevinski radovi na izgradnji sustava odvodnje oborinske vode i uređenja vranjičke rive samo je prvi dio plana Vlade RH na obnovi i revitalizaciji godinama devastiranog i zapuštenog naselja Vranjic. Ovaj dio građevinskog zahvata (II. faza uređenja vranjičke rive) provodi se na istočnom dijelu poluotoka; od doma kulture, preko spojnice s kopnom do zgrade Brodomonta na Trceli. Radovi su počeli u lipnju i trajali su do 20. srpnja2010., uz nadzor arheologa, što je povjereno tvrtki Delmat Galiot d.o.o iz Splita, pod vodstvom arheologa Slavka Galiota i Ane Kilić. Teren je geološki istaržio IGH – PC Split 1995. Rezultati pokazuju da je teren isti kao u širem prostoru Kaštelanskog zaljeva (i širem splitskom bazenu) i da se sastoji od zemlje, vapnenca i lapora. Geološke bušotine pokazuju da se na zapadnoj strani poluotoka tupina pojavljuje na dubini od 3 m, dok se na južnoj strani ona nalazi na većoj dubini, od 5 do 6 metara.Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Za potrebe gradnje obiteljske kuće provedena su zaštitna sondažna istraživanja u mjestu Gala općina Otok. Prema naputku nadležnog konzervatora istražene su 3 sonde unutar kojih nisu pronađene arheološke formacije, kao ni nalazi.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Zaštitnim arheološkim istraživanjima na Vrtlima definiran je dio prapovijesnog i srednjovjekovnog lokaliteta. Prapovijesni horizont definiran je nalazima nositelja latenske kulture koji nastavljaju obitavati na ovom prostoru i nakon rimskih osvajanja. Među najznačajnijim nalazima iz ovog horizonta je cjelovito sačuvan bunar s ostacima masivne drvene oplate.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Istraživanje na lokalitetu Čemešac provedeno je u sklopu nastavka izgradnje autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj. Rezultati istraživanja pokazuju da je na ovom mjestu egzistiralo skromno naselje tijekom 17. i 18. stoljeća. Među nalazima izdvajaju se ulomci novovjekovne keramike, te nalazi obzidanih bunara.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) U sklopu nastavka radova na autocesti A5 provedena su zaštitna istraživanja na lokalitetu Popovača kod Svilaja. Istražna zona obuhvaćala je trasu autoceste kao i trase dvije pristupne ceste. Istraživanjima na trasi autoceste i na trasi zapadne pristupne ceste utvrđeno je postrojenje većeg latenskog naselja koje se širi prema zapadu. Južna i istočna zona zbog svoje konfiguracije terena bila je arheološki negativna.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Zaštitna arheološka istraživanja na lokaciji Šetalište braće Radića 8 u Slavonskom Brodu izvedena su za potrebe gradnje stambenog objekta. Nakon utvrđivanje stratigrafije uz pomoć probnih rovova na mjestima budućih temelja, cijela zona budućeg objekta je istražena. Na osnovu arheoloških formacija kao i nalaza ovaj prostor je bio naseljen od prapovijesti, antike, kasne antike pa sve do danas.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Zaštitnim arheološkim istraživanjima na lokaciji budućeg stambenog objekta u ulici Don Luke Jelića 33 u Vranjicu, nisu pronađene arheološke formacije kao i nalazi koji bi sugerirali na postojanje kulturnih slojeva.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Gođevo 1 pružila su važne podatke za spoznavanje života neolitičkih populacija na ovom prostoru. Riječ je o jednoslojnom lokalitetu s više kulturnih horizonata među kojima najstariju pojavu čine nalazi starčevačke kulture. Uz nalaze starčevačke kulture evidentirani su nalazi Sopotske, te kulturnih grupa brončanog i željeznog doba.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE
U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Istraživanjima na lokalitetu Gođevo 2, koja su provedena za potrebe izgradnje melioracijskog kanala Biđ – Bosutsko polje otkrive je dio većeg brončanodobnog naselja te je prikupljena značajna količina pokretnih arheoloških nalaza koji daju bolju sliku u život populacije sa samog kraja srednjeg i početka kasnog brončanog doba.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE
U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Obradom pokretnih i nepokretnih nalaza koji su prikupljeni tijekom istraživanja Ostrovo 3 dobiveni rezultati smještaju ovaj lokalitet u 19. i 20. stoljeće. Pronađene peći kao primjer su ruralne industrijske arheologije. Uz peći evidentirane su i brojne optadne jame ispunjene ulomcima keramike i poluproizvodima.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom rujna i listopada 2012. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Krnjice 2 kod mjesta Jaruge u Brodsko – posavskoj županiji. Arheološka istraživanja provedena su u sklopu gradnje melioracijskog kanala Biđ – Bosutsko polje. Tijekom provedenih istraživanja pronađena je manja količina formacija koja je na osnovu pronađenog materijala ali i izgleda datirana u sredinu 20. st, a predstavljaju vojne rovove iz Drugog svjetskog rata.Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Zaštitnim istraživanjima na lokalitetu Tvorione 1 u mjestu Jaruge definiran je dio radioničkog kompleksa za izradu keramike koji se sastoji od otvorenih vatrišta i otpadnih jama. Na osnovu prikupljenih pokretnih nalaza kompleks je datiran u 19. i početak 20. stoljeća.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Sondažna arheološka istraživanja u Ulici Josipa Jovića U Splitu provedena su tijekom ožujka 2010. godine. Ukupno je postavljeno 3 arheološke sonde unutar kojih nije pronađene arheološke formacije dok je pokretni materijal prikupljen unutar izmiješanih slojeva bez jasnog konteksta.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) U sklopu radova na koridoru 5C, dionica Beli Manastir – Osijek provedena su zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Čerina u općini Petrijevci. Tom prilikom definiranirana je kulturna slika na spomenutom nalazištu koju čine 2 kulturna horizonta. Stariji horizont evidentiran je na južnim dijelu teran, a čine ga arheološke, ukopane formacije koje su datirane u vrijeme antike (1. i 2. st.). Mlađi horizont čini dio veće kasno srednjovjekovne nekropole na sjevernom dijelu predmetne lokacije.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE
U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Lokalitet Napast kod Suhopolja istražen je za potrebe gradnje sjeverne obilaznice oko grada Virovitice. Arheološka istraživanja provedena su tijekom rujna i listopada 2013. Istraživanjima je otkriveno dva nizinska, jednoslojna naselja, prapovijesno latensko i kasnosrednjovjekovno naselje. Oba naselja su smještena u zapadnom dijelu nalazišta, gdje je veća koncentracija arheoloških objekata.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom arheološkog nadzora na županijskoj cesti Grab – Ruda u pregledu ranije iskopanih površina, deponirane zemlje na gradilištu i zemlje koja je deponirana izvan gradilišta nisu pronađene arheološke formacije, a u profilima iskopa nisu uočeni arheološki slojevi.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom mjeseca ožujka 2012. godine provedena su sondažna istraživanja na lokaciji Težački put 27 u mjestu Dragovode. Prilikom sondažnih istraživanja iskopano je 5 sondi. Unutar sondi nije pronađen nikakav pokretni ni nepokretni arheološki materijal, pa možemo zaključiti da je arheološka slika terena negativna.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Prema Dodatku ugovora i Rješenju Konzervatorskog odjela u Splitu obavljena je zaštititi arheološkog lokalitet Rižinice – Solin. U sklopu zaštite napravljen je produžetak odvoda za oborinske vode, te preventivna zaštita dijela lokaliteta koji je prekriven geotekstilom, te zasut pijeskom.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Prilikom istraživanja na k.č. 1531/1 i 1600/1 k.o. Split, istražena je površina 25×30 mm, unutar koje nije evidentiran kulturni sloj, određene promjene koje su uočene, kao i nekoliko amorfnih kamenja produkt su građevinskih aktivnosti prilikom izgradnje infrastrukturnih objekata i raznih drugih komunalnih instalacija. Arheološki materijal s antičkom karakteristikom pronađen je pomiješan sa predmetima iz novog vijeka.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Za potrebe izgradnje Obilaznice grada Splita LOT 2 provedena su zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetima AN 1, AN 2, AN 5 i AN 6, te arheološki nadzor na AN 3. Tom prilikom pronađeni su elementi novovjekovne podjele zemljišnih parcela koji se moguće oslanjaju na antičku podjelu.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom arheološkog nadzora prilikom rekonstrukcije ŽC 6153 Cista Velika – Dobranje u pregledu ranije iskopanih površina, deponirane zemlje na gradilištu i zemlje koja je deponirana izvan gradilišta nisu pronađene arheološke formacije, a u profilima iskopa nisu uočeni arheološki slojevi. Na dijelu parkinga, između groblja i ceste za Dobranje prilikom skidanja sloja zemlje debljine 0,40 m od nalaza evidentiran je samo jedan životinjski kostur.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Smiljanovac u Solinu definirana je antička nekropola s kontinuitetom od 1. do 4. stoljeća. Među pokretnim arheološkim nalazima koje su prikupljeni tijekom istraživanja pronađena je i značajnija količina ulomaka amfora koje su služile kao poklopnice grobova.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Na lokaciji budućeg EP Prodorine 2 – Bazje provedena su istraživanja u tri etape: I. faza – rekognosciranje, II. faza – pokusna istraživanja i III. faza – zaštitna arheološka istraživanja. Istraživanjem nisu utvrđeni značajniji arheološki nalazi, osim u tri slučaja pri rekognosciranju gdje su pronađena svega tri komada arheološkog značenja, u rovu 16 i istražnoj zoni gdje je u plitkim, naplavinskim formacijama pronađena manja količina ulomaka keramike i svinjskih kostiju.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Na temelju rezultata arheoloških istraživanja provedenih na mjestu budućeg dvojnog stambenog objekta možemo ustvrditi da je riječ o prostoru na kojem je evidentiran pokretni arheološki materijal i struktura suhozida, ali za koji ne možemo kazati da po svojem karakteru daju ovom lokalitetu veće arheološko značenje.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom mjeseca srpnja 2014. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja na lokaciji gradina Sutilija i rimskog kamenoloma s crkvom sv. Ilije u Segetu Gornjem. Cilj istraživanja bio je utvrditi postojanje kulturnih slojeva na padini ispod prapovijesne gradine, kao i dokumentiranje i istraživanje ostataka kamenoloma u podnožju.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom izgradnje Sjevernog kolektora grada Osijeka, provedena probna istraživanja na Dionivi VIII. Prema rezultatima evidentiranim u istražnim sondama zaključeno je da se u ovom dijelu ispod zemlje nalaze ostaci obrambenog sustava osječke tvrđe koji su za Kraljevine Jugoslavije odlukom gradskih vlasti razrušeni, a materijal upotrjebljen za gradnju objekata i tramvajske remize. Od fortifikacijskih elemenata evidentirani su dijelovi flehe i glasija.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Nakon provedenih probnih istraživanja na Dionivi VIII Sjevernog kolektora grada Osijeka, započeta su zaštitna arheološka istraživanja na dužini cijele dionice. Njihovi rezultati, kao i prikupljeni nalazi pružili su uvid u procese nasipavanja prostora oko Tvrđe, kao i na neke nove aspekte vezane uz život i funkcioniranje barokne Tvrđe.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Nakon cjelokupnog provedenog arheološkog nadzora na svim Dionicama trase budućeg Sjevernog kolektora nisu pronađeni arheološki artefakti ili slojevi koji bi zahtijevali prekid izvođenja iskopnih radova ili tražili provedbu zaštitnih arheoloških istraživanja. Iz pogleda struke nadzor se pokazao kao preventivni standard prilikom izvođenja građevinskih radova na do sada nepoznatom dijelu Dravske obale

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Na osnovu rezultata dobiveni istraživanjem, stratigrafskih odnosa i depozita unutar njih, možemo reći da je riječ o jednoslojnom lokalitetu s više vremenskih horizonata od kojih dominira prapovijesni horizont. Dobiveni rezultati govore o trajnijem naseljavanju i značajnoj gospodarskoj djelatnosti na ovom prostoru, a vezani uz proizvodnju keramike i to od vremena prapovijesti pa do srednjeg vijeka.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom kolovoza i rujna 2015. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja na prostoru budućeg Odvojka ulice J. Kozarca u Vinkovcima. Većina arheoloških objekata pripada prapovijesnim horizontu. Na osnovu pokretnih nalaza evidentirani su nalazi: Sopotske kulture, Vinkovačke kulture, Vatinske kulture, Daljske kulture i Latenske kulture. Uz prapovijesni horizont evidentirani su još i antičke te srednjovjekovne formacije od kojig se izdvajaju srednjovjekovni grobovi

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Terenskim pregledom na trasi Temeljnog cjevovoda Sikirevci – Oprisavci pregledana je trasa u dužini od 23 715 m, širine u prosjeku od 15,00 do 20,00 m. Prilikom pregleda evidentiran je veća količina amorfnog kamenja, kao i veća količina recentnog građevinskog otpada. Arheološki nalazi nisu evidentirani na trasi, osim na mjestima registriranih lokaliteta.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom ožujka i travnja 2016. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja na Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza u Tovarniku. Arheološkim istraživanjima evidentirano je 3 kulturna horizonta, od kojih su dva arheološkog karaktera. Najstariji horizont čine antički objekti na koje su nasjele kasnosrednjovjekovne formacije, među kojima se izdvajaju ukopi groblja na redove. Treći horizont čine recentne intervencije koje su oštetile ili uništile arheološke objekte.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot)Zaštitna arheološka istraživanja obavljena su od svibnja do kolovoza 2016. godine. Istraživanjima su prikupljeni važni podaci koji govore o naseljavanju ovog prostora u periodu od neolitika do kasnog srednjeg vijeka. Prapovijesni horizonti evidentirani su na većini lokaliteta. Najstariji horizont predstavljaju nalazi Sopotske kulture koja je evidentirana na lokalitetu Gođevo – Berava. Najdominantniju prapovijesnu pojavu čine nalazi kasnobrončano dobnog horizonta. Oni su evidentirani na lokalitetima: Gođevo – Berava, Selište – Kućišta, Žabljača, Veliki Brijeg i Vrtovi kod Oprisavaca. Od prapovijesnog horizonta važno je naglasiti postojanje nalaza nositelja latenske kulture i to na lokalitetima: Selište – Kućišta, Žabljača i Vrtovi kod Oprisavaca. Srednjovjekovni i kasnosrednjovjekovni horizont evidentiran je na lokalitetima: Trubljevine, Gođevo – Berava, Vrtlovi – Kućišta – Veliki Trstenik, Žabljača i Veliki Brijeg.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Nakon cjelokupnog provedenog arheološkog nadzora na cijelom predmetnom i propisanom dijelu gradilišta možemo ustvrditi da nisu pronađeni arheološki artefakti ili slojevi koji bi zahtijevali prekid izvođenja iskopnih radova ili tražili provedbu zaštitnih arheoloških istraživanja.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Arheološki nadzor nad zemljanim radovima tijekom izgradnje Regionalnog vodovodnog sustava istočne Slavonije, dionice Sikirevci – Oprisavci, započeo je u studenome 2015. godine i s prekidima je trajao do studenoga 2016. godine. Tijekom arheološkog nadzora evidentirana je manja količina formacija koje su po svom karakteru i nalazima definirane kao recentne pojave vezane uz gradnju autoceste.
Download knjige
(autor: prof. Slavko Galiot) U sklopu priprema za izgradnju zgrade Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku provedena su zaštitna arheološka istraživanja na predmetnoj lokaciji. Tijekom istraživanja definirana je i prikupljena velika količina pokretnih i nepokretnih arheoloških nalaza koji govore o stambenim i gospodarskim prilikama u antičkoj Mursi od 1. do 4. stoljeća.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Zbog potrebe izgradnje spojne ceste D112 dionica: Trajektna luka Rogač-D111, Konzervatorski odjel u Splitu izdao je uvijete u kojima je zatraženo razgradnja i premještanje bunje kao tradicijskog oblika arhitekture na novu lokaciju. Radovi premještanja i rekonstrukcije provedeni su tijekom rujna i listopada 2016. godine.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom studenog i prosinaca 2016. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja na lokaciji „Maglića greb“ između mjesta Tijarica i Aržano. Tijekom istraživanja definirana je stratigrafska slika oko grobnice, a prilikom otvaranja groba otkrivene su dislocirane i poremećene kosti. Nakon istraživanja stećak s pripadajućim grobom je prenesen na novu lokaciju.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom ožujka 2017. godine, provedena su sondažna istraživanja na katastarskim česticama 4002 i 4003 K.O. Solin. Spomenuti prostor nalazi se u zoni B lokaliteta Marusinac. Istraživanjima su definiran 4 zida i stubište koji su definirani na dubini 0,90 m ispod slojeva nasipa. Zidovi su organski vezani a njihov odnos sa starokršćanskim kompleksom Marusinac nije jasna.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) U sklopu izvanrednog održavanja državne ceste D1 na dionici „Prolaz kroz Dicmo“ u mjestu Dicmo, provedena su zaštitna arheološka istraživanja u središtu mjesta Dicmo. Istraživanjima je otkriven dio srednjovjekovne nekropole, od koje je istraženo 45 grobova sa zanimljivim grobnim nalazima. Na osnovu grobnih nalaza i analize kostiju metodom vremena poluraspada ugljikova izotopa C14 nekropola je datirana u razdoblje od 13. do 15. stoljeća.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Prilikom rekonstrukcije raskrižja ŽC 6082 – Ulice hrvatskih branitelja, ŽC 61234 i LC 67040 u mjestu Otok pronađeni su ostaci grobne arhitekture. Zaštitna arheološka istraživanja provedena su tijekom ožujka 2017. godine.Tijekom novijeg vremena ovaj prostor je značajno devastirana. Istražena su tri groba sastavljena su od grobne arhitekture, zapune groba i kostura. Prilikom njihovih istraživanja nisu pronađeni grobni nalazi.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom siječnja i veljače 2017. godine obavljen je arheološki nadzor u sklopu radova na rekonstrukciji županijske ceste Ž-6082 na dionici Grab-Gaz na području grada Trilja. Arheološkim nadzorom nisu zabilježeni arheološki nalazi. Definirana slojevi nastali su kao posljedica nasipavanja tijekom izgradnje postojeće županijske ceste.

Download knjige

(autor: prof. Slavko Galiot) Tijekom 2016. godine provedena je prva faza istraživanja na lokaciji buduće zgrade Prehrambeno – tehnološkog fakulteta u Osijeku. 2. Faza arheoloških istraživanja obavljena je tijekom 2017. godine i u sklopu ove faze istražen je ostatak predmetne lokacije. Istraživanjima je pronađena značajna količina pokretnih i nepokretnih nalaza, među kojima se ističu dvije antičke komunikacije, niz stambeno – poslovnih, te gospodarskih cjelina koje su datirane od 1. do 4. stoljeća.

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE

U zahtjevu ukratko opišite u koju svrhu želite koristiti preuzetu knjigu. Nakon autorovog odobrenja, primit ćete link na kojem ćete moći preuzeti knjigu. Zahtjev pošaljite putem internet obrasca!