Archive

Plano

Zaštitna arheološka istraživanja  prilikom rekonstrukcije državne ceste D8, dionica: Kaštel Stari – čvor Plano provedena su u periodu od lipnja do rujna 2009. godine. Tom prilikom firma Delmat Galiot d.o.o. iz Splita izvršila je istraživanja na lokalitetilma AN 1, AN 2 i AN 5. Za voditelja projekta imenovan je Slavko Galiot, dok je za voditeljicu arheoloških istraživanja imenovana Andreja Fabijanović Bakija. Zbog manipulacije strojevima prvo je...

Saznajte više

Arheološki nadzor i istraživanje na lokalitetu Šuplja crkva u Solinu započeli su u lipnju, a završili u kolovozu 2009. godine. Izvođač radova je bila tvrtka Delmat Galiot d.o.o. iz Splita. Za voditeljicu istraživanja imenovana je Ana Kilić dipl. arh. Arheološki radovi izvođeni su u tri etape: arheološki nadzor, zaštitno arheološko istraživanje i sustavno arheološko istraživanje, koje su uvjetovane promjenama arheološke situacije na terenu i nalogom...

Saznajte više

Istraživanja na lokalitetu Smiljanovac započela su tijekom prosinca 2010. godine, a završena su u travnju 2011. godine. Lokalitet Solin -  Smiljanovac P. C. Lidl nalazi se na istočnoj strani Jadranske magistrale, te južno od rijeke Jadro. Sama nekropola nalazi se na strmini koja ima pad prema razvedenoj riječnoj delti. Arheološka istraživanja provedena su tijekom 7 istražnih faza u kojima je istražena površina od 10 132 m2, dok...

Saznajte više

Tijekom mjeseci rujna i listopada 2011. godine obavljena su zaštitna arheološka istraživanja prilikom radova na sanaciji pločnika i instalacija na splitskom predjelu Dosudu u sklopu Dioklecijanove palače.  Zaštitni arheološka istraživanja počeli su 27. rujna, za voditeljicu je određena Ana Marinović, dipl. arheolog. Otvorene su ukupno 3 sonde: Sonda 1 i Sonda 2 nalaze se u sektoru III., dok je Sonda 3 u sektoru II., u Alešijevoj...

Saznajte više

U periodu od 4. kolovoza do 5. listopada 2013. godine, provedena su zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu AN 13 Petrijevci – Čerina u općini Petrijevci.  Spomenuti lokalitet nalazi se na trasi budućeg koridora 5C na dionici Beli Manastir – Osijek i prostire se između stacionaža 26+700 i 27+300. Naručitelj istraživanja bile su Hrvatske autoceste d.d., a izvršitelji Poslovna udruga koju su činili: Delmat Galiot d.o.o.,...

Saznajte više

Početkom srpnja 2017. godine započeta je rekonstrukcija antičkog svoda nedaleko od samostana sv. Rafala u Solinu, te arheološka istraživanja. Radove je financirao grad Solin. Za voditelja građevinskih radova imenovan je Tomislav Galiot kamenoklesarski tehničar s položenim majstorskim ispitom, dok je arheološka istraživanja obavila naša tvrtka. Rekonstrukcijom je predviđeno vraćanje dijela antičkog svoda u njegovo ranije stanje te stabilizaciju ostatka svoda. Prilikom rekonstrukcije korištene su kamene ploče...

Saznajte više

Osijek – P.T.F

faza zaštitnih arheoloških istraživanja na lokaciji buduće zgrade Prehrambeno – tehnološkog fakulteta, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku provedena su od lipnja do kolovoza 2017. godine. Predmetna lokacija nalazi se u sklopu sveučilišnog kampusa u Osijeku na dijelu k.č. 6660/1 k.o. Osijek. Prema projektu zgrada zatvara pravokutnik dužine 75 m i širine 45 m, te je dužom stranom orijentiran u smjeru istok - zapad. Tijekom zaštitnih...

Saznajte više

U sklopu radova proširenja kanalizacijske mreže aglomeracije Kaštela-Trogir  u mjestima K. Kambelovac i K. Gomilica proveden je arheološki nadzor. Za voditelja arheološkog nadzora imenovana je Sanda Vučičić, mag.arch. Nadzor je obavljen u periodu od mjeseca veljače do mjeseca svibnja 2017. godine. Zona arheološkog nadzora obuhvaća dio trase koji prolazi kroz Kaštel Kambelovac u dužini 657 m. Trasa se nalazi u Ulici Ribola koja se pruža od...

Saznajte više

Grab – nadzor

Tijekom siječnja i veljače 2017. godine obavljen je arheološki nadzor u sklopu radova na rekonstrukciji županijske ceste Ž-6082 na dionici Grab-Gaz na području grada Trilja. Investitor radova je bila Županijska uprava za ceste Split. Za voditelja arheološkog nadzora imenovan je Slavko Galiot, dipl. arheolog. U arheološkom nadzoru sudjelovala je i Barbara Talaja, bacc arheol. Radovi nadzora obavili su se pod konzervatorskim nadzorom arheologinje Dubravke Čerine...

Saznajte više

Prilikom rekonstrukcije raskrižja ŽC 6082 – Ulice hrvatskih branitelja, ŽC 61234 i LC 67040 u mjestu Otok pronađeni su ostaci grobne arhitekture. Zaštitna arheološka istraživanja provedena su tijekom ožujka 2017. godine. Istraživanje je financirano od strane Županijske uprave za ceste, Split. Voditelj arheoloških istraživanja bio je Srđan Đuričić, mag. arheol. Istraživanjem je evidentirano 22 stratigrafske jedinice. Od toga evidentirano je 5 slojeva, 3 zapuna, 3 ukop,...

Saznajte više