Archive

Plano

Zaštitna arheološka istraživanja  prilikom rekonstrukcije državne ceste D8, dionica: Kaštel Stari – čvor Plano provedena su u periodu od lipnja do rujna 2009. godine. Tom prilikom firma Delmat Galiot d.o.o. iz Splita izvršila je istraživanja na lokalitetilma AN 1, AN 2 i AN 5. Za voditelja projekta imenovan je Slavko Galiot, dok je za voditeljicu arheoloških istraživanja imenovana Andreja Fabijanović Bakija. Zbog manipulacije strojevima prvo je...

Saznajte više

Arheološki nadzor i istraživanje na lokalitetu Šuplja crkva u Solinu započeli su u lipnju, a završili u kolovozu 2009. godine. Izvođač radova je bila tvrtka Delmat Galiot d.o.o. iz Splita. Za voditeljicu istraživanja imenovana je Ana Kilić dipl. arh. Arheološki radovi izvođeni su u tri etape: arheološki nadzor, zaštitno arheološko istraživanje i sustavno arheološko istraživanje, koje su uvjetovane promjenama arheološke situacije na terenu i nalogom...

Saznajte više

Istraživanja na lokalitetu Smiljanovac započela su tijekom prosinca 2010. godine, a završena su u travnju 2011. godine. Lokalitet Solin -  Smiljanovac P. C. Lidl nalazi se na istočnoj strani Jadranske magistrale, te južno od rijeke Jadro. Sama nekropola nalazi se na strmini koja ima pad prema razvedenoj riječnoj delti. Arheološka istraživanja provedena su tijekom 7 istražnih faza u kojima je istražena površina od 10 132 m2, dok...

Saznajte više

Tijekom mjeseci rujna i listopada 2011. godine obavljena su zaštitna arheološka istraživanja prilikom radova na sanaciji pločnika i instalacija na splitskom predjelu Dosudu u sklopu Dioklecijanove palače.  Zaštitni arheološka istraživanja počeli su 27. rujna, za voditeljicu je određena Ana Marinović, dipl. arheolog. Otvorene su ukupno 3 sonde: Sonda 1 i Sonda 2 nalaze se u sektoru III., dok je Sonda 3 u sektoru II., u Alešijevoj...

Saznajte više

U periodu od 4. kolovoza do 5. listopada 2013. godine, provedena su zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu AN 13 Petrijevci – Čerina u općini Petrijevci.  Spomenuti lokalitet nalazi se na trasi budućeg koridora 5C na dionici Beli Manastir – Osijek i prostire se između stacionaža 26+700 i 27+300. Naručitelj istraživanja bile su Hrvatske autoceste d.d., a izvršitelji Poslovna udruga koju su činili: Delmat Galiot d.o.o.,...

Saznajte više

U sklopu izvanrednog održavanja državne ceste D1 na dionici „Prolaz kroz Dicmo“ u mjestu Dicmo pronađeni su elementi kamene arhitekture unutar kojih su prepoznate ljudske kosti. Zaštitna arheološka istraživanja su započela  24. siječnja 2017., a završila su 14. veljače 2017. Godine. Financijska sredstva osigurala je Županijska uprava za ceste, Split. Arheološko nalazište nalazi se uz državnu cestu D1 (G.P. Macelj - Split) u središtu mjesta Dicma,...

Saznajte više

Rižinice

Prema Dodatku ugovora i Rješenju Konzervatorskog odjela u Splitu obavljena je zaštititi arheološkog lokalitet Rižinice – Solin. U sklopu zaštite napravljen je produžetak odvoda za oborinske vode koji je do sada ispuštao vodu u objekt, čime je povećavala eroziju tla i propadanje kamene konstrukcije. Radovi su se odvijali u nekoliko faza: U 1. fazi očišćeno je  raslinje koje je uzrokovalo oštećenja i devastaciji zidanih struktura novo otkrivene...

Saznajte više